Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức trong nhà trường

Năm học 2018-2019, Trường THPT Hiền Đa có 01 chi bộ Đảng, 03 CBQL, 01 tổ chức Công đoàn cơ sở, 01 tổ chức Đoàn cơ sở.


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trường THPT Hiền Đa được thành lập năm 1984, đến nay đã trải qua 30 năm xây dựng và phát triển.