Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức trong nhà trường

Năm học 2018-2019, Trường THPT Hiền Đa có 01 chi bộ Đảng, 03 CBQL, 01 tổ chức Công đoàn cơ sở, 01 tổ chức Đoàn cơ sở.