Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức trong nhà trường

Năm học 2017-2018, Trường THPT Hiền Đa có 01 chi bộ Đảng, 04 CBQL, 01 tổ chức Công đoàn cơ sở, 01 tổ chức Đoàn cơ sở.